مسئول انفورماتیک

خانم مهندس حدیثه زرگر


 

سوابق تحصیلات دانشگاهی:
مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)


سوابق شغلی:
کارشناس آموزش در موسسات آموزش عالی
مسئول سایت در موسسات آموزش عالی
مسئول انفورماتیک در موسسات آموزش عالی
آشنایی با نرم افزار پافکو
آشنایی با نرم افزار سیدا

مدارک:
برنامه نویسی #C

مدارک زبان:
American1

American2
American3
American4
American5
Advanced1

Advanced2
Advanced3