گروه معماری

سرپرست مدیریت گروه: آقای دکتر محمد پوربهزاد

ایمیل: edu.arc@ooj.ac.ir

کارشناس گروه: خانم محدثه طاهری