گروه عمران

سرپرست مدیریت گروه: آقای دکتر محمد پوربهزاد

ایمیل: edu.civil@ooj.ac.ir

کارشناس گروه: خانم محدثه طاهری